از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه
Search
صدور مجوز موسسات

​​

 جستجو

 
مشخصات موسسه
نام موسسه: کدپستی موسسه :
نوع موسسه: شماره تلفن:
آدرس موسسه:
 
مشخصات هیأت موسس
جنسیت اعضا:
نام اعضا هیأت موسس: مدرک تحصیلی  اعضا:
نام مدیر مسئول: نام خانوادگی مدیر مسئول:
موبایل مدیرمسئول: کد ملی مدیر مسئول:
 
مشخصات هیأت مدیره
نام اعضاهیأت مدیره:
نام خانوادگی اعضا هیأت مدیره: کدملی اعضا هیأت مدیره:
 
مشخصات پروانه انتشار
شماره پروانه: استان:
شناسه ثبت: شهرستان:
شناسه ملی: تارخ ثبت:
تاریخ صدورپروانه: تاریخ اعتبار :
 
موضوع فعالیت
موضوع فعالیت:
موضوع فعالیت دلخواه:
      چنانچه شماره مجوز را به شماره 30008211 پیامک نمایید نتیجه اعتبار مجوز را دریافت خواهید کرد.
     


   
ردیفجزئیاتنام موسسهشماره پروانهمشخصات مدیر مسئولنوع موسسهاز تاریختا تاریخاستانشهرستان
1 انتخابمکعب هنرفیروزه ای1023قاسم فتحی طرزمچند منظوره فرهنگي و هنري1398/07/141399/07/14آذربایجان غربیارومیه
2 انتخابرهنمود آرمان زندگی1673سجاد حاتم شلیلوند تک منظوره فرهنگی و هنری1399/04/261400/04/26آذربایجان غربیارومیه
3 انتخابپرنیان سخن1056یونس روحیتک منظوره فرهنگی و هنری1399/07/281400/07/28آذربایجان غربیارومیه
4 انتخابهمیاران ماکو1553ناصر اومویی میلانتک منظوره فرهنگی و هنری1399/03/171400/03/17آذربایجان غربیماکو
5 انتخابآیدین یول افشار آذربایجان320ساجد بهشتیچند منظوره فرهنگي و هنري1398/07/251402/07/25آذربایجان غربیتکاب
6 انتخابنوای نفس نوید1210سید یحیی سلیمانیچند منظوره فرهنگی و هنری1398/08/271399/08/27آذربایجان غربیشوط
7 انتخابمهرازان رواق زبرجد 612مهری آقاجانی رفاهتک منظوره فرهنگي و هنري1399/01/311400/01/31آذربایجان شرقیتبریز
8 انتخابزبان پژوهان فرتاک 1013علی اکبر انصارینتک منظوره فرهنگي و هنري1398/07/131399/07/13آذربایجان شرقیتبریز
9 انتخابپژواک آذر آبادگان آراز839معصومه سراییتک منظوره فرهنگي و هنري1398/05/091399/05/09آذربایجان شرقیتبریز
10 انتخابفاخر دیارشهریار1145داریوش ظفریتک منظوره فرهنگی و هنری1398/09/091399/09/09آذربایجان شرقیتبریز
12345...»
     

​​​​

Footer