از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه
Search
صدور مجوز موسسات


 جستجو

 
مشخصات موسسه
نام موسسه: کدپستی موسسه :
نوع موسسه: شماره تلفن:
آدرس موسسه:
 
مشخصات اعضا
جنسیت اعضا:    
نام اعضا هیأت موسس: مدرک تحصیلی  اعضا:
نام مدیر مسئول: نام خانوادگی مدیر مسئول:
نام اعضاهیأت مدیره: موبایل مدیرمسئول:
نام خانوادگی اعضا هیأت مدیره:    
 
مشخصات پروانه انتشار
شماره پروانه: استان:
شناسه ثبت: شهرستان:
شناسه ملی: تارخ ثبت:
تاریخ صدورپروانه: تاریخ اعتبار :
 
موضوع فعالیت
موضوع فعالیت:
موضوع فعالیت دلخواه:
      چنانچه شماره مجوز را به شماره 30008211 پیامک نمایید نتیجه اعتبار مجوز را دریافت خواهید کرد.
     


ردیفجزئیاتنام موسسهشماره پروانهمشخصات مدیر مسئولنوع موسسهاز تاریختا تاریخاستانشهرستان
1 انتخابآیدین یول افشار آذربایجان320ساجد بهشتی چند منظوره فرهنگی هنری 1397/07/251398/07/25آذربایجان غربیتکاب
2 انتخابسونای قاراچوخا آوا وا353شهرام زمانی سبزی تک منظوره فرهنگی 1397/08/221398/08/22آذربایجان شرقیتبریز
3 انتخابفرهنگ سرای هنرمندان الف تبریز132صغرا اصغری تک منظوره فرهنگی 1398/12/261399/12/26آذربایجان شرقیتبریز
4 انتخابفراسوی نگاه فرتاک 554صمد بشیری وند پل سنگی چند منظوره فرهنگی هنری 1397/12/081398/12/08آذربایجان شرقیتبریز
5 انتخاباندیشه گستر سخن آرا 155محمد فرهمند وحدت سرشت تک منظوره فرهنگی 1398/03/071400/03/07آذربایجان شرقیتبریز
6 انتخابمرکزمطالعات راهبردی الگوی سوم 209اعظم وایانی حسنلو چند منظوره فرهنگی هنری 1398/05/091399/05/09آذربایجان شرقیتبریز
7 انتخابمهرازان رواق زبرجد 612مهری آقاجانی رفاه تک منظوره فرهنگی 1399/01/311400/01/31آذربایجان شرقیتبریز
8 انتخابسیما هنر آرکا 333بهنام قدیری چند منظوره فرهنگی هنری 1397/08/121398/08/12آذربایجان شرقیتبریز
9 انتخابمستند سازی شمیم رحمت 519محمدحسین پیکانی تک منظوره فرهنگی 1397/11/271398/11/27آذربایجان شرقیتبریز
10 انتخابتبیین وترویج سبک زندگی اسلامی حیات طیبه 164عباس عباس زاده تک منظوره فرهنگی 1397/03/301398/03/30آذربایجان شرقیتبریز
12345...»
       

​​​

Footer