از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه
Search
صدور مجوز موسسات


 جستجو

 
مشخصات موسسه
نام موسسه: کدپستی موسسه :
نوع موسسه: شماره تلفن:
آدرس موسسه:
 
مشخصات اعضا
جنسیت اعضا:    
نام اعضا هیأت موسس: مدرک تحصیلی  اعضا:
نام مدیر مسئول: نام خانوادگی مدیر مسئول:
نام اعضاهیأت مدیره: موبایل مدیرمسئول:
نام خانوادگی اعضا هیأت مدیره:    
 
مشخصات پروانه انتشار
شماره پروانه: استان:
شناسه ثبت: شهرستان:
شناسه ملی: تارخ ثبت:
تاریخ صدورپروانه: تاریخ اعتبار :
 
موضوع فعالیت
موضوع فعالیت:
موضوع فعالیت دلخواه:
      چنانچه شماره مجوز را به شماره 30008211 پیامک نمایید نتیجه اعتبار مجوز را دریافت خواهید کرد.
     


ردیفجزئیاتنام موسسهشماره پروانهمشخصات مدیر مسئولنوع موسسهاز تاریختا تاریخاستانشهرستان
1 انتخابمکعب هنرفیروزه ای1023قاسم فتحی طرزم چند منظوره 1398/07/141399/07/14آذربایجان غربیارومیه
2 انتخابپرنیان سخن1056یونس روحی تک منظوره 1398/07/281399/07/28آذربایجان غربیارومیه
3 انتخابآیدین یول افشار آذربایجان320ساجد بهشتی چند منظوره 1398/07/251402/07/25آذربایجان غربیتکاب
4 انتخابنوای نفس نوید1124فاطمه خدایاری شوطی چند منظوره 1398/08/271399/08/27آذربایجان غربیشوط
5 انتخابنوای نفس نوید1152سید محمود سلیمانی چند منظوره 1398/08/271399/08/27آذربایجان غربیشوط
6 انتخابفراسوی هنر تبریز 1050مهدی ستارجمشیدی چند منظوره 1398/07/211399/07/21آذربایجان شرقیتبریز
7 انتخابفصل هنر اردیبهشت689مهدی حیدری چند منظوره 1398/03/051399/03/05آذربایجان شرقیتبریز
8 انتخابپژواک اندیشه های حکیم نظامی گنجوی 777علی رضا مهدوی تک منظوره 1398/04/181399/04/18آذربایجان شرقیتبریز
9 انتخابطنین آسمانی ندای وحی 477ناصر غیاث خواه تک منظوره 1397/11/061398/11/06آذربایجان شرقیتبریز
10 انتخابپژواک آذر آبادگان آراز839معصومه سرایی تک منظوره 1398/05/091399/05/09آذربایجان شرقیتبریز
12345...»
       

​​​

Footer