از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه
شناسنامه سایت
صدور مجوز موسسات

جزئیات خدمت

عنوان: صدور مجو​ز موسسات فرهنگی هنری

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال: همه ایام هفته و 24 ساعت شبانه روز

اعلام زمان تحویل درخواست: بلافاصله

اعلام نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت: تمام نقاط کشور

اعلام نحوه تحویل خدمت و مکان آن: از طریق سامانه

واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت: طبق ضوابط و مقررات مهمترین شرط صدور مجوز، داشتن سوابق موثر فرهنگی و هنری یا مدرک تحصیلی در حوزه فرهنگ و هنر می باشد. بنابر این پس از ثبت نام با ذکر دقیق جزییات و ارائه مستندات قسمتهای سوابق تحصیلی و سوابق شغلی هیات موسس تکمیل شود. در صورت عدم احراز صلاحیت مذکور پرونده غیر قابل رسیدگی است.

·         ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز برای حائزین شرایط ذیل:

1.        ﺗﺎﺑﻌﻴﺖﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان

2.        ﻣﻬﺠﻮر ﻧﺒﻮدن وﻋﺪم ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪﺗﻘﻠﺐو ﺗﻘﺼﻴﺮ

3.        ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪﻛﻴﻔﺮيﻣﻮﺛﺮو ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت

4.        اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖوﻇﻴﻔﻪﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖداﺋﻢ

5.        ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻋﺘﻴﺎدﺑﻪﻣﻮادﻣﺨﺪر

6.        داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺﻣﺮﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ

7.        دارا ﺑﻮدن 27ﺳﺎل ﺳﻦ

8.        ﺻﻼﺣﻴﺖﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺎربﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

9.        داﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎتﻛﺎﻓﻲ وﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺادارهﻛﻞ اﺳﺘﺎن

10.    داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪﻣﻮﺛﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻮﺳﺴﺎت وﻣﺮاﻛﺰﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

مشخص بودن هزینه و شیوه واریز: هزینه ندارد

مراحل انجام کار:

1.        عضویت در سامانه با ورود به لینک درخواست عضویت در صفحه لاگین و پر کردن و ارسال فرم، بلافاصله پیامک رمز و شناسه کاربری ارسال می گردد.

2.        ورود به سامانه و ورود به منوی تاسیس،

3.        تکمیل پرونده با استفاده از تابلوی اعلاناتی که در صفحه اصلی تاسیس وجود دارد

4.        ارسال پرونده به دبیرخانه وزارت ارشاد با زدن دکمه آغاز فرآیند بررسی در صفحه اصلی تاسیس (که در صورت تکمیل بودن پرونده روشن می شود)

5.        پرونده بررسی می شود و بعد از تایید اعضا و اهداف و موضوع فعالیت ها، اساسنامه به متقاضی ارسال می شود (از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود)

6.        متتقاضی اساسنامه را در ثبت شرکت ها ثبت کرده و اساسنامه مهر شده و آگهی روزنامه را در سامانه بارگزاری می کند

7.        کارشناس پس از دریافت اطلاعات ثبتی آن را برای صدور پروانه به مدیر کل ارجاع می دهد تا پروانه را صادر کنند.

8.        با صدور پروانه متقاضی می تواند در پنل خود در منوی بعد از تاسیس، پروانه خود را دریافت نماید.

مدارک مورد نیاز:

1.        اسکن رنگی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ-از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت

2.        اسکن رنگی کارت ملی پشت و رو

3.        فایل ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ رنگی اسکن شده

4.        اسکن رنگی کارت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖداﺋﻢوﻇﻴﻔﻪﻋﻤﻮﻣﻲ

5.        اسکن رنگی آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن- ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ

6.        ﺗﻜﻤﻴﻞ فرم های الکترونیک درﺧﻮاﺳﺖﺗﺎﺳﻴﺲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﻔﺮادي موسسین در سایت مراکز

7.        اسکن رنگی از مدارک و سوابق موثر فرهنگی

·         ﻣﺪاركﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:

1.        ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد

2.        ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ

تعامل مستقیم با مسئول ارائه خدمت از طریق ایمیل: info@farhang.gov.ir

تلفن مستقیم:

تلفن تماس های ادارات ارشاد استان​​ ها​

ارتباط با ما:

https://tmsh.farhang.gov.ir/fa/call​

 
Footer