از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
- محتویات اصلی صفحه
Search
صدور مجوز موسسات

​​​​

 جستجو

 
مشخصات موسسه
نام موسسه: کدپستی موسسه :
نوع موسسه: شماره تلفن:
آدرس موسسه:
 
مشخصات هیأت موسس
جنسیت اعضا:
نام اعضا هیأت موسس: مدرک تحصیلی  اعضا:
نام مدیر مسئول: نام خانوادگی مدیر مسئول:
موبایل مدیرمسئول: کد ملی مدیر مسئول:
 
مشخصات هیأت مدیره
نام اعضاهیأت مدیره:
نام خانوادگی اعضا هیأت مدیره: کدملی اعضا هیأت مدیره:
 
مشخصات پروانه انتشار
شماره پروانه: استان:
شناسه ثبت: شهرستان:
شناسه ملی: تارخ ثبت:
تاریخ صدورپروانه: تاریخ اعتبار :
 
موضوع فعالیت
موضوع فعالیت:
موضوع فعالیت دلخواه:
      چنانچه شماره مجوز را به شماره 30008211 پیامک نمایید نتیجه اعتبار مجوز را دریافت خواهید کرد.
     


   
ردیفجزئیاتنام موسسهشماره پروانهمشخصات مدیر مسئولنوع موسسهاز تاریختا تاریخاستانشهرستان
1 انتخابمکعب هنرفیروزه ای1023قاسم فتحی طرزمچند منظوره فرهنگي و هنري1398/07/141399/07/14آذربایجان غربیارومیه
2 انتخابپرنیان سخن1056یونس روحیتک منظوره فرهنگی و هنری1400/07/281401/07/28آذربایجان غربیارومیه
3 انتخابخوانش2727خلیل رفیع زادهتک منظوره فرهنگی و هنری1400/02/111401/02/11آذربایجان غربیارومیه
4 انتخابرهنمود آرمان زندگی1673سجاد حاتم شلیلوند تک منظوره فرهنگی و هنری1399/04/261400/04/26آذربایجان غربیارومیه
5 انتخابتعالی اندیشه و تصویر3059شراره مظلومی فردچند منظوره فرهنگی و هنری1400/04/091401/04/09آذربایجان غربیارومیه
6 انتخابآرمان گفتمان آذربایجان3097امین بنائی بابازادهچند منظوره فرهنگی و هنری1400/04/211401/04/21آذربایجان غربیارومیه
7 انتخابباراما مدیا2266اتابک حبیبیچند منظوره فرهنگی و هنری1399/11/061400/11/06آذربایجان غربیارومیه
8 انتخابگلستان هدایت آیات آسمانی3367سمانه عیاریتک منظوره فرهنگی قرآن و عترت1400/06/161401/06/16آذربایجان غربیارومیه
9 انتخابخیرالنساء اطهر ارومیه2331اسماعیل خیری کوکیائیتک منظوره فرهنگی قرآن و عترت1399/01/011402/12/29آذربایجان غربیارومیه
10 انتخابدارالحافظین سراج ارومیه2616حسن لاهوتیتک منظوره فرهنگی قرآن و عترت1399/03/311403/03/31آذربایجان غربیارومیه
12345...»
     

​​​​

Footer